Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

SON TV Yazıları: TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

8/6/2013 - 10:00 - Mehmet EymürYorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

SON TV Yazıları: TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELE


Terörizm, siyasal, ekonomik veya dine dayalı hedeflere ulaşmak amacıyla baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır.

Terör ve Terörizm Nedir?

Terör sözcüğü Latince kökenli olup "korkudan titreme" veya "titremeye sebep olma" anlamındadır ve Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

Terörizm, siyasal, ekonomik veya dine dayalı hedeflere ulaşmak amacıyla baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır.

Terörizm, bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku veya siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak" olarak da tanımlanabilir.. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, "Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş" olarak tanımlanır. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir.Terör, hayatımızı karartan korkunç, acımasız ve sinsi bir şiddet yöntemi.

Türkiye ve Terör

Bilindiği gibi, Türkiye teröre en çok muhatap olan ülkelerden birdir. Halkımız yıllardan beri çeşitli yönlerden esen terör rüzgarları ile yaşamaya adeta alışmıştır. Kanıksadığımız ve bize artık olağan bir gazete haberi gibi gelen bu olayları bir de gencecik çocuklarını, yakınlarını kaybeden aileler açısından düşünelim. Çağımızın sinsi savaşı terörizm, toplum psikolojimize, milli ekonomimize büyük zararlar vermekte, ülkemizin gelişmesini engellemektedir.

Göstergeler önümüzdeki günlerde ülkemizde terör olaylarının devam edeceğini, belki de artacağı sinyallerini veriyor.Ülkemiz yıllardır bu sahneleri gördü, binlerce insan öldü, bir çoğu sakat kaldı.

Kaçakçılığı destekleyen, terör örgütlerine kucak açan, Türkiye aleyhtarı her faaliyete kucak açan, laikliğe ve Atatürk’e diş bileyen, komşularımız, büyümemizi, gelişmemizi hazmedemeyen, öncelikle silah sanayilerini ve petrollerini düşünen, Müslüman bir ülke olduğumuz için bizi aralarına almayan dostlarımız varken iyimser olmak mümkün mü?

Neden Terör?

Neden terörizm, niye terör olayları artıyor?


• Öncelikle terörizm düzenli ordularla yapılan savaşlara göre son derece ucuz. Neredeyse çok düşük bir maliyetle bir ülkeyi trilyonlarca liralık zarara sokabiliyor, yetişmiş, değerli insanlarını yok edebiliyor, istikrarını ve güvenliğini açısından tehlike yaratıyor,

• Yaşayanları tedirgin, yönetenleri başka bir şey düşünemez, hizmet veremez hale getiriyor.

• Hem de sinsi ve kaypak bir yolla yapıldığından, arkasındaki gücü, destek verenleri ispatlamak çok zor.

Terörle Mücadele Klasik Yapılarla Olmaz

İstihbarat teşkilatlarının bir devletin yaşamında çok önemli yeri vardır. Devlet çapında bir istihbarat iyi bir orkestra gibi, devletin çeşitli birimleri arasındaki sıkı koordinasyon ile ve bilgilerin tek elde toplanıp, tek elden dağıtılması suretiyle yürütülmelidir Terörle mücadele, iyi istihbarat yapılanmasının yanı sıra çok fazla sürat de ister. Memurdan başlayarak bir üst makama arz edilerek dolaşan evraklar, en üst makama imzalatmak için bekleyen yazılar, eylem yapılıp bombalar patladıktan sonra bir işe yaramaz. İstihbarat elde edilen muhtemel terör olaylarında bazen dakikaların çok önemi vardır.

ABD’de CTC’nin yapılanması.

Eylül 1994’de zamanın müsteşarı Sayın Sönmez Köksal ile resmi bir ziyaret ve görüşmeler için ABD’ye gittik. Bu seyahat sırasında CIA bünyesindeki Kontr Terör Merkezini (CTC) gezmiş ve ilgililerden, bu merkezin hangi ihtiyaca binaen kurulduğu, nasıl çalıştığı, kuruluşundan sonra terörle mücadelede ne gibil başarılı neticeler elde ettiği öğrenilmiştir. İlgililer, terörle mücadelede başarıya ulaşmanın, devlet çapında bu tip “füzyon (kaynaştırma)" merkezlerinin kurulmasıyla sağlanabileceğini, Kaynaştırma (Füzyon) Merkezlerinin, özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadele için gelişmiş ülkelerde kurulduğunu ve mücadeleye önemli katkı sağladığını, örneklerle izah etmişlerdir.

CTC nasıl bir kuruluş, ne şekilde çalışıyor?

CTC, terör olaylarında büyük artış gözlenmesi üzerine, resmi olarak 1986’da Başkan Reagan’ın emri ile kurulmuştur. CTC, ABD terörle mücadele ulusal siyasetinin oluşturulmasında istişari ve uygulayıcı bir organdır. CTC, Karargahında 200 kişi çalışmakta, 12 kurum ve kuruluşa mensup 18 temsilci bünyesinde yer almaktadır. CTC’nin, şematik olarak CIA İstihbarat Yardımcılığı kuruluşunda bulunmakla birlikte, normal hiyerarşik yapının dışında bir çalışma düzeni vardır.

Yukarıda bahsedilen 12 kurum ve kuruluşa mensup 18 temsilci, kendi dallarında yetişmiş, tecrübeli ve kendi birimlerine emir verebilecek nitelikte kişilerdir. Misal olarak CTC’de Hava Kuvvetleri temsilcisi olarak görev yapan bir albay, kendi kurumunca da yetkilendirildiği için, bir telefonla herhangi bir yerdeki Hava Kuvvetleri birliğini süratle harekete geçirebilir.

CTC Başkanının Yetki Ve Görevleri nedir?

• Hiyerarşik yapının dışındadır. ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı ve CIA Başkanına doğrudan muhatap olabilmektedir.

• Milli Güvenlik Konseyi’nin politika üretmekle sorumlu alt biriminin üyesidir.

• 33 Federal kurum ve kuruluşun kıdemli koordinatörüdür.

• ABD üst düzey yöneticilerine terörle mücadele konusunda danışmanlık yapar.

Ülkemizde Durum

Ülkemizin terörle mücadelede karşılaştığı en önemli sorunlar, “İlgili makamlar arasındaki koordinasyonun sağlanması” ve “İstihbaratın icraata döndürülmesi” işlemleridir. Ülkemizde bu konuda devamlı arayışlar olmuş, çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Terörizmle etkili mücadele için görevli tüm kuruluşların gayretlerinin bir merkezde toplanmasına, birleştirilmesine, koordine edilmesine, kurumlar arası kopuklukların önlenmesine, aynı konularda yürütülen mükerrer faaliyetlere yani dublikasyonlara son verilmesine, yetki alanı çatışmalarına, kuruluşlar arası rekabete, kaynak ve bilgi israfına mani olunmasına, gayret ve güç birliğinin sağlanmasına, istihbaratın

süratle icraata döndürülmesine ve böylece terörle mücadelede etkili ve kalıcı bir platformunun yaratılmasına ihtiyaç duyuluyordu..

(Tartışmalı) Kontr Terör Merkezi’nin Kurulması

Neticede Türkiye’nin de benzer bir füzyon merkezine ihtiyacı bulunduğu ve bunun kanunen devlet çapında istihbarattan sorumlu olan MİT bünyesinde kurulmasını gerektirdiği düşünülmüş ve diğer ülke yapıları da incelendikten sonra 1996 yılında MİT Kontr Terör Merkezi (KTM) kurulmuştu.

KTM, bünyesinde terörle doğrudan mücadelede görevli çeşitli kuruluşları barındıracak alışılmışın dışında bir yapıydı. Kısaca onun bir “İstihbarat Kaynaştırma Kuruluşu” olduğunu, terörle mücadelede, istihbaratın icraatla eşgüdümlü olarak sevk ve idaresini amaçlayan, dinamik bir yapı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.KTM Ne Yapacak, Nasıl Çalışacak tı?

• Terörle mücadelede en küçük ayrıntıların son derece önemli olduğu dikkate alınacak,

• Gelişmiş teknikler ve bilgisayardan azami faydalanılacak, bu şekilde bilgi kaybınının en az düzeye indirilmesi, değerlendirmelerin daha süratli ve bilimsel yapılması sağlanacak,

• 24 saat esasına göre, taarruzi amaçlı, gizli faaliyet usul ve metotlarına uygun faaliyet yürütecek,

• Modern, süratli, güvenli ve alternatifli bir haberleşme ağı ile donatılacak,

• Alt yapısı, önemli terör olaylarında “Devlet Çapında Kriz Yönetim Merkezi” olarak kullanılmasına imkan verecek,

• Kontr Terör Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek 500 hektarlık “Eğitim Tesislerinde” yurtiçi ve yurtdışında, teröre maruz bölgelerde görev yapacak MİT ve diğer kuruluşlarımızın personeli çeşitli düzeylerde eğitilecek,

• Operasyon amaçlı kullanılması planlanan Türk veya yabancı uyruklu kişiler ve gruplar da bu tesislerde eğitilebilecek,

• Dokümantasyon bölümünde, yapılacak gizli görevlerle ilgili dokümanlar hazırlanacak,

• Kontr Terör Eğitim Tesisi’nde görev yapacak olan eğitim uzmanları, gerekli hallerde terör krizlerinde ve karşı terör operasyonlarında aktif olarak kullanılacaktı.

• Eğitim tesisinde; Atış poligonları, bomba ve tahrip alanları, su üstü - su altı eğitim alanları, yakın boğuşma eğitim alanları, köpek eğitim alanları, özel otomobil kullanma ve kaçıp kurtulma alanları, rehine kurtarma harekatı eğitim alanları.

Evet, ben ve arkadaşlarım büyük bir özveri ile gece gündüz çalışarak ülke şartlarına uygun modern bir terörle mücadele merkezi kurduk, çalışır hale getirdik. Kontr Terör Merkezi Sayın Müsteşar Sönmez Köksal’ın desteği ile en yeni teknoloji ürünleri, haberleşe araçları ile donatıldı. Güzel bir bilgisayar ve arşivleme sistemi kurduk. Eğitim tesislerini düşündüğümüz şekilde düzenledik. Kısa zaman içinde MİT’te ilk kez başarılı örtülü operasyonlar da yürüttük.

Sonra? Sonra ben yurtdışına tayin oldum, Müsteşar değişti, Şenkal Atasagun göreve geldi. Atasagun bir süre Eğitim Tesislerini devlet büyüklerinin korumalarını eğitmek maksadıyla şov amaçlı kullandı, Kontr Terör Merkezini ise kapatarak personelini dağıttı. Ama Abdullah Öcalan getirilirken KTM’nin Eğitim Tesisindeki tecrübeli yönetici arkadaşımız ile diğer KTM personelini kullanmak zorunda kaldı. Zira teşkilatta bu işleri yapabilecek kapasitede başka eğitimli, yetişmiş personel yoktu.

Daha sonra gelen Müsteşar Emre Taner de KTM’yi “Kapatılan Tartışmalı Kontr Terör Merkezi” olarak tanımladı.

Doğru mu bilmiyorum, şimdi yeniden böyle bir yapılanmaya gidildiğini duyuyorum. Demek ki ihtiyaç var. O zaman KTM’yi keyfi olarak kapatan kişiye KTM’yi niçin ve kime faydası olsun diye kapattığı sorulması gerekmez mi?
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50