MİT Raporu Ekleri - Fezleke
[ 1/9/2003 - 00:01 ]  By Atin  anadolu@atin.org

Şükrü Balcı’nın İstanbul’a Emniyet Müdürü olarak Atandığı tarihten, bu görevinden alındığı tarihe kadar ve son olarak ABD’lerine atandığından bu göreve başlamadan İstanbul’da istirahatlı olduğu süre zarfında...

FEZLEKE

Suçun numarası:
Suçun nev’i: Rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvet alışverişinde aracılık yapmak.
Suçun yeri: İstanbul
Suçun tarihi: Şükrü Balcı’nın İstanbul’a Emniyet Müdürü olarak atandığı tarihten, bu görevinden alındığı tarihe kadar ve son olarak ABD’lerine atandığından bu göreve başlamadan İstanbul’da istirahatlı olduğu süre zarfında.
Suçun sübut delili: Şükrü Balcı’ya rüşvet veren sanıkların itirafı.
Davacı: K.H.
Sanıklar:

1- Fahrettin Aslan / İstanbul Beyoğlu İlçesi Nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul Maçka....’de ikamet eder. Mehmet ve Zekiye oğlu 1932 doğumlu.

2- Dündar Ali Kılıç / Trabzon İli sürmene İlçesi nüfusuna kayıtlı olup, halen İstanbul...................’de ikamet etmektedir. İshak ve Fatma oğlu 1935 doğumlu.

3- Şükrü Balcı / 1983 yılına kadar İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapmış, bilahare bu görevinden alınarak ABD’lerine Dış İşleri Bakanlığı bünyesindeki bir göreve resmi bir devlet memuru olarak atanmış olup, halen bu görevdedir. Hangi şehirde ve ne gibi bir görevle gönderildiği Dışişleri Bakanlığı'nca bilinmekte. FİRAR

4- Bayram (Soyadı tespit edilemedi.) / Bu şahıs Şükrü Balcı tarafından bilinmektedir. Şükrü Balcı yakalandığında, söz konusu kişinin tespitinin mümkün olabileceği. FİRAR

5- Hüseyin Cevahiroğlu / Trabzon İli Of İlçesi nüfusuna kayıtlı olup, halen İstanbul-Şişli.................’de ikamet eder, Ahmet ve Ayşe oğlu 1928 doğumlu.

Sanıkların gözetim altına alındığı tarih :

1- Dündar Ali Kılıç 1.3.1984

2- Hüseyin Cevahiroğlu 30.3.1983

3- Fahrettin Aslan 6.4.1984


OLAY

Muhtelif kaçakçılık suçlarından sanık olup, 4.Kor ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan ve anılan komutanlığın 28.2.1984 gün ve Ad.Müş.1984/ Kaç-39 sayılı emirleri ile bir ay süre ile gözetim altına alındığı bildirilen Dündar Ali Kılıç, 1.3.1984 günü İstanbul’daki adresinde yakalanarak Ankara İline getirilmiş, bu güne kadar adının karıştığı kaçakçılık olayları ile işbirliği yaptığı şahıslar hakkında ifadesi alınmış, bu hususta ayrıca Başbakanlık Makamınca İçişleri Bakanlığı emrinde görevli Mülkiye müfettişlerince söz konusu şahıstan rüşvet alan ve kendisine bu fiillerde yardımcı olan kamu görevlileri hakkında idari yönden soruşturma yapılmak üzere ifadesi alınarak, kendisinin ortak olduğu veya bildiği bazı şahısların zamanın İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’ya rüşvet verdiklerini beyan etmesi üzerine, tahsissiz demir, saç, kalay gibi maddeleri kaçak olarak yurda sokan Hüseyin Cevahiroğlu ile kokain satmak suçundan, diğer sanık Fahrettin Aslan, anılan komutanlığın 27.3.1984 günlü emirleri ile 1 ay süreli gözetim altına alınmalarına karar verildiği ve bulunabilecekleri adreslerden yakalanarak Ankara İline getirilmeleri ve isnat edilen suçlardan dolayı haklarında gerekli işlemlerin yapılarak, komutanlığa sevk istenmesi üzerine; Fahrettin Aslan ile Hüseyin Cevahiroğlu adlı şahıslarda yakalanarak Ankara İline getirilmiş, olaylarla ilgili olarak yaptırılan tahkikatta;

Sanık Fahrettin Aslan’ın alınan ifadesinde;

Yahudi asıllı Cebra ve Albert Damas adlı şahısların döviz transferi ve hammadde temini için İstanbul’daki iş adamları ile devamlı temasta olduklarını, Cebra’nın işadamlarından dövizleri tedarik ettiğini, Albert Damas’ın yurt dışından bu şahıslara hammadde temin ederek gönderdiğini, bu şahısların gayri kanuni işlerle uğraştığını duyan İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın bu şahıslarla gizlice temasa geçerek, bu gayri kanuni işlerini örtbas etmek için 25 milyon TL. istediğini, Cebra adlı şahısın yanına gelerek Şükrü Balcı’ya verilmek üzere bir paketi getirip bırakacağını, Şükrü Balcı’nın kendisine telefonda söylediğini, aynı gün Cebra adlı kişinin yazıhanesine gelerek bir naylon torba içerisindeki 25 milyon TL’sı getirip bıraktığını, bu paradan 5 milyonunu alarak geriye kalan 20 milyonun Şükrü Balcı’nın adamı olan Bayram adlı kişinin yazıhanesine gelerek bu parayı alıp Şükrü Balcı’ya verdiğini.

İstanbul Maçka’da bulunan Kadınlar Kulübünün ortağı olması nedeniyle 1981-1982 yılları arasında kış sezonlarında her ay kulübün ortakları arasında hisse oranlarına göre toplanan birer milyon TL. sı parayı Şükrü Balcı’ya verdiğini, ayrıca Polo adıyla ve bir dernek olarak 12 Eylül 1980 harekatına kadar faaliyet gösteren ve ortağı olduğu bu yerden de kulübe ortak bütün şahıslardan hisse oranlarına göre her ay birer milyon para toplanıp, bu paranın kendisi tarafından Şükrü Balcı’ya verildiğini,

İstanbul’da 50 milyon TL. sı masraf yaparak bütün kanuni formaliteleri olmasına rağmen ruhsatı için müracaat ettiğinde Şükrü Balcı tarafından kendisinden 5 milyon lira rüşvet istendiğini, vermek istemediğini, ruhsatı alamayınca 5 milyon TL.sını rüşvet olarak Şükrü Balcı’ya verdiğini ve bunun üzerine ruhsatını alabildiğini,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Dış İşleri bakanlığının bir mensubu olarak 1983 yılı içerisinde atanan İstanbul emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın yazıhanesine gelerek Dündar Ali Kılıç yanında olduğu sıralarda, Dündar Ali Kılıç’ın Şükrü Balcı’ya ABD kendisini koruması için bir zırhlı araba alınmasını teklif ettiğini, Şükrü Balcı’nın yanında yapılan bu teklifi istemeyerek kabul ettiğini, araba alımı için Dündar Ali Kılıç’ın 5 milyon TL’sı, kendisinin 2,5 milyon TL’sı, Dündar Ali Kılıç’ın 2,5 milyon TL.sını orada bulunmayan Hüseyin Cevahiroğlu tarafından vermesini istediğinden, bu şahıs yerine de 2,5 milyon TL’sı parayı verdiğini,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Şükrü Balcı’nın kendisini tehdit ettiğinden bu paraları rüşvet olarak verdiğini, vermediği taktirde gazinolarının müdür tarafından kapatılacağını, bu hususun devamlı surette bir tehdit unsuru olarak kullandığını, korkusundan bu rüşvet mukabilindeki paraları kendisine verdiğini beyan etmiştir.

Sanık Dündar Ali Kılıç :

Gözetim altında bulunduğu sırada Başbakanlık Makamının 4.4.1984 gün ve Personel işleri H.3-84/50 sayılı görev emirlerine dayalı İçişleri Bakanlığı’nın 4.4.1984 gün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 34/2 sayılı emirleri ile Şükrü Balcı’ya ve diğer kamu görevlilerine vermiş olduğu rüşvetlerle ilgili ifadesi alınmış, halende uyuşturucu madde bulundurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 4. Kor ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri cezaevinde tutuklu olması nedeniyle rüşvet olayları ile ilgili ifadesinin alınması mümkün olmamıştır.

Sanık Şükrü Balcı halen yurtdışında olduğundan ifadesi alınamamıştır.

Sanık Bayram adlı kişi Şükrü Balcı tarafından bilinip, bu şahsın kimliğinin tespiti mümkün olmadığından yakalanamayıp, ifadesi alınamamıştır.

Sanık Hüseyin Cevahiroğlu’nun alınan ifadesinde :

1979 senesine kadar ortağı bulunduğu Maçka’daki kadınlar kulübünden her ay ortakların hisse oranlarına göre birer milyon TL.sı paranın Güneş adı altında Polis’e verilmek üzere toplandığını, hissesine düşen parayı kendisinin de verdiğini, bu paranın ortaklardan Fahrettin Aslan tarafından yetkili polis şefine verildiğini, bu paranın Şükrü Balcı’ya verildiği hususunu şu anda bu paraları toplayan Fahrettin Aslan’dan duyduğunu;

1983 yılı içersinde Fahrettin Aslan’ın yazıhanesinde bir araya gelen Şükrü Balcı, Dündar Ali Kılıç ve Fahrettin Aslan’ın hasbıhal ettikleri bir arada Dündar Ali Kılıç’ın, Şükrü Balcı’ya bir zırhlı araba alınması için kendisinin 5 milyon, Fahrettin Aslan ile benim de 2,5 milyon lira vermemi kararlaştırdıklarını, bilahare bu durumun kendisine aksettirildiğini, haberi olmayan bu karardan dolayı araba alımı için 2,5 milyon lira veremeyeceğini söylediği sırada Fahrettin Aslan’ın kendisinin yerine bu parayı Şükrü Balcı’ya verdiğini söylediğini, bu parayı Fahrettin Aslan’a ödemediğini, ve ödemeyeceğini beyan etmiştir.

NETİCE VE KANAAT

Ekli tahkikat evrakının incelenmesinden de anlaşılacağı gibi sanıklardan, Fahrettin Aslan, Dündar Ali Kılıç ve Hüseyin Cevahiroğlu’nun sahibi bulundukları Maçka’daki Kadınlar Kulübü’nün açık olduğu zamanlar her ay, söz konusu kulüpte oynanması yasak olan oyunlara müsaade ettiği için kulüp ortakları arasında hisse oranlarına göre birer milyon TL.sı paranın toplandığı, her ay toplanan bu 1 milyon paranın bazen kulüp ortağı olan Fahrettin Aslan tarafından bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın tanıdığı ve rüşvet almak için kullandığı Bayram adlı şahıs tarafından paranın kendisine verildiği, Kadınlar Kulübü’nün ortaklarının Şükrü Balcı’ya kulüplerinde oynanan kumar nedeni ile polisin baskın yapmaması için verdikleri,

Şükrü Balcı’nın İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada; Yahudi asıllı Cebra ile Albert Şamas adlı şahısların, sanayicilere yurt dışından hammadde temin ettiklerini, hammadde için döviz transferini yaptıklarını bilinmeyen bir kaynaktan öğrenmesi üzerine, Yahudi asıllı bu iki şahsın Fahrettin Aslan’ın gazinosunda bu konuyu konuştuklarını ortaya atarak, Fahrettin Aslan’ın da bu hususu duyduğunu, başka şahıslarında öğrendiğini ileri sürerek bu iki Yahudi asıllı şahıslardan Cebra adlı şahısla temasa geçen Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın, bu hususu ört bas etmek için Cebra adlı şahıstan 25 milyon TL’sı rüşvet istediği, 25 milyonu Fahrettin Aslan’ın yazıhanesine bırakmasını istediği, Cebra’nın temin ettiği 25 milyon parayı Fahrettin Aslan’ın yazıhanesine getirerek, Şükrü Balcı’ya vermesini istediği, bu paranın Fahrettin Aslan’dan kendisinin alacağını, daha öncede Şükrü Balcı, Fahrettin Aslan’a Cebra’nın kendisine 25 milyon lira teslim edeceğini, teslim aldığında kendisini haberdar etmesini istediğini, paranın Fahrettin Aslan’a tesliminden 2 saat sonra Şükrü Balcı’nın rüşvet işlerinde kullandığı Bayram adlı şahsın Fahrettin Aslan’ın yanına gelerek bu parayı alacağı sırada Fahrettin Aslan’ın daha önce bir içkili lokanta ruhsat için Şükrü Balcı’nın kendisinden aldığı 5 milyon parayı, bu paradan alarak 20 milyon TL. sı parasını Bayram’a verdiği,

Yahudi asıllı Cebra ile Albert Damas adlı şahısların Türk sanayicilerine temin etmek için, iş adamlarından döviz alarak yurt dışına kaçırmadan önce Fahrettin Aslan adlı sanık İstanbul’da bir içkili lokanta açmak için ilgili mercilere müracaat ederek, bütün formaliteleri tamamlamış olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı tarafından askıya alındığı, lokanta için 50 milyon liralık malzeme alan Fahrettin Aslan’ın lokantasının hizmete girmemesi üzerine her gün zarar ettiğinden bahisle mecburiyet karşısında ruhsat alımı için Şükrü Balcı’ya 5 milyon TL.sı rüşvet verdiği,

İstanbul’a; 1. Şube Müdürü, akabinde Trafik Şube Müdürü, sonra İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve en son olarak ta İstanbul’a Emniyet Müdürü olarak atanan ve bu görevde uzun zaman kalan Şükrü Balcı’nın görevleri arasında adli, idari ve siyasi alanlarda kanunların kendisinin yapması ile ve takibi ile görevlendirdiği hususlar muvacehesinde;

Uzun zamandan beri İstanbul’da muhtelif tarih ve yerlerde adı cinayet, işadamlarından tehditle para alma, tabanca ve bıçakla yaralama 6136 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından sanık ve sabıkalı olan Dündar Ali Kılıç’ın, gayri kanunsuz işleri için bir çete oluşturduğunu bilen Emniyet Müdürü Şükrü Balcı; İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınarak Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı görevlerde istihdam etmek üzere ABD’ne bir göreve atanan ve bu görevine başlamadan önce bir gün Fahrettin Aslan’ın yazıhanesine gelerek, yanında Dündar Ali Kılıç olduğu halde Fahrettin Aslan’a hitaben, İstanbul’a önce Trafik Şube Müdürü, sonra 1.Şube Müdürü, bilahare İstanbul Emniyet Müdür Muavini ve en son olarak İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandığını, ilerde istediği taktirde ya İstanbul’a vali olarak veya Emniyet Genel Müdürü olarak atanacağını, bu sebeple şimdilik verilen yeni görevine başlayacağını, en kısa zamanda bahsettiği iki görevden birisinin kendisine verileceğini, ona göre kendisi ile olan bağlarını koparmamalarını tehdit vari bir şekilde ifade ettiği sırada o ana kadar kendisinden büyük yardım gören ve kanunsuz işlerine göz yuman, Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’ya, ilerde yine İstanbul’a vali olarak atanacağını tahmin eden Dündar Ali Kılıç, Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’ya yaranmak için ve o güne kadar kanunsuz eylemlerine göz yumduğu için toplantı esnasında Şükrü Balcı’nın yeni atandığı ABD’de ki anarşistlerden kendini koruması için bir zırhlı taksi alınmasının gerektiğini, bu taksi için kendisinin 5 milyon TL.sı parayı vereceğini, 2,5 milyon liranın Fahrettin Aslan’ın, 2,5 milyon liranın orada olmayan Hüseyin Cevahiroğlu tarafından verilmesini istemesi üzerine, birlikte yazıhanesinde oturdukları Fahrettin Aslan’ın 2,5 milyon TL.sı parayı alınacak zırhlı araba için vermeyi kabul ettiği, orada hazır bulunmayan Hüseyin Cevahiroğlu adına da 2,5 milyon lira parayı vereceğini üstlenmiş, hemen orada 10 milyon TL.sı para Şükrü Balcı tarafından alınarak, bilahare Fahrettin Aslan zırhlı araba alımı için Şükrü Balcı’ya onun adına verdiği 2,5 milyon lira parayı Hüseyin Cevahiroğlu’nun kendisinin hazır olmadığı bir cemaatte alınan bu kararı kabul etmeyeceğini, Şükrü Balcı’yla bir işi olmadığını ve bu 2,5 milyon lira parayı da Fahrettin Aslan’a vermeyeceğini söylediği,

12 Eylül 1980 Harekatı’na kadar faaliyet gösteren Polo adlı kulübün ortakları tarafından hisse oranlarına göre Dr. Hamdi Akça, Necmi Akça, Talat Sadıkoğlu, Mehmet Üstünkaya, Ali Balkaner, Hayrullah Kefeoğlu, Nevzat Köker, Tanju Zarbon, Melih Caculi ve Fahrettin Aslan tarafından kulübün tüzüğünde yazılı olmayan ve oynanması yasak olan oyunlar için aralarında her ay birer milyon TL.sı para toplayarak kumar oynamalarına göz yuman Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’ya rüşvet verdikleri, bu toplanan paranın kulübün ortağı Fahrettin Aslan tarafından Şükrü Balcı’ya verildiği,

Muhtelif kaçakçılık suçlarından sanık olup aranan ve 1.3.1984 günü yakalanarak Ankara’ya getirilen sanık Dündar Ali Kılıç’ın; bu güne kadar yapmış olduğu kanunsuz işlerinde kendisine yardım eden Şükrü Balcı ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ifadesi Başbakanlık makamının 4.4.1984 gün ve B.3.80/50 sayılı görev emirlerine dayalı olarak İçişleri Bakanlığı’nca tefrik edilen Mülkiye müfettişlerince alınmış olup, sanığın halen 4.Kor. ve Ankara sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri cezaevinde tutuklu olması nedeniyle rüşvet olayıyla ilgili olarak ifadesinin alınmasının mümkün olmadığı,

İstanbul emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sürece memuriyet görevini kötüye kullanarak rüşvet alan Şükrü Balcı’nın halen Dış İşleri Bakanlığına bağlı bir görevle ilgili olarak ABD’de istihdam edilmesi sonucu bu husustaki ifadesinin alınamaması;

Yine rüşvet alışverişinde aracılık yapan Şükrü Balcı tarafından biline Bayram adlı şahsın açık kimliği tespit edilemediğinden, ifadesi alınamamıştır.

Bu güne kadar Şükrü balcı’nın kendilerinden rüşvet aldığı tespit edilen Fahrettin Aslan ile Hüseyin cevahiroğlu’nun ifadeleri ektedir.

Halen yurtdışında bulunan Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve şu anda Dışişleri Bakanlığı emrinde görevli Şükrü Balcı’nın dövizi yurt dışına Cebra adlı şahıstan suçunu örtbas etmek için 25 milyon, kulüplerinin tüzüğünde yazılı olmayan ve oynanması yasak olan oyunlar için her ay Kadınlar Kulübü ile Polo kulübü ortaklarından 1’er milyon TL.sı rüşvetin Fahrettin Aslan tarafından Şükrü Balcı’ya verildiği,

Bir lokantanın açılması için gerekli bütün formaliteleri tamamlayan Fahrettin Aslan’ın ruhsat için Emniyet Müdürlüğüne müracaatı esnasında Şükrü Balcı’nın 5 milyon lira rüşveti adı geçenden almadan ruhsat veremeyeceğini söylemesi üzerine, lokanta sahibinin Şükrü Balcı’ya 5 milyon lira rüşvet verdiği,

Tekraren İstanbul’a vali olarak atanacağını ileri sürerek Dündar Ali Kılıç’tan 5 milyon, Fahrettin Aslan’dan 2,5 milyon ve Hüseyin cevahiroğlu’nun da 2,5 milyon lira parayı Şükrü Balcı’nın bir zırhlı oto alınması için sanıklardan Dündar Ali Kılıç ile Fahrettin Aslan’dan aldığı,

Kulüplerinde yasak olan oyunlar için polisin baskın yapmaması amacı ile Dündar Ali Kılıç, Fahrettin Aslan ve Hüseyin Cevahiroğlu’nun Şükrü Balcı’ya rüşvet verdiği kanaati hasıl olmuştur.

Sanıklardan Fahrettin Aslan ile Hüseyin Cevahiroğlu birlikte gönderilmiştir.


Tetkik ve kanuni gereği taktir buyrulmak üzere iş bu fezlekeli tahkikat evrakı 4.Kor. ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına sunulur.

Arzederim. 24.4.1984
Faruk Metin
Emniyet Müdürü

Dizi Pusulası
1. Dündar Ali Kılıç’ın gözetim altına alınma yazısı,
2. Dündar Ali Kılıç’ın yakalanma tutanağı, üst arama zaptı ve ev araması,
3. Dündar Ali Kılıç’ın nüfus cüzdanı sureti,
4. Dündar Ali Kılıç’ın 9.4.1984 günü 4.Kor. ve Synt.K.na teslim yazısı.
5. Fahrettin Aslan’ın gözetim altına alınma yazısı,
6. Fahrettin Aslan’ın nüfus cüzdanı sureti,
7. Fahrettin Aslan’ın rüşvetle ilgili olarak alınan ifadesi,
8. Fahrettin Aslan’ın diğer hususlarda alınan ifadesi,
9. Hüseyin Cevahiroğlu’nun rüşvet olayı ile ilgili olarak alınan ifadesi.