Header $articleheadline_he$ "ArticleHeadline" Detay Sayfa Header

 

 

     

 

 

 
2021-08-24

Detay Sayfa

Tüm Dosyaların Listesi

News Database Template Page Example

Analiz 25 - Dipnotlar

1/8/1991 - 11:25 - Atinİlgili Bağlantı Yorumlar Bu Yazıyı Bir Tanıdığına Yolla Bu Yazıyı Yazdır  

      

Açıklamalar

[1] Analiz: Tahlil, çözümleme, inceleme-Bir bütünün unsurlarını seçmek için yapılan inceleme.

[2] Riyaset Makamı: Mensupları arasında Milli Emniyet Hizmetleri Karargahına verilen isim.

[3] Kestirme-Bir telsiz istasyonunun yerini tespit etmek (kestirmek) için, sinyallerin şiddeti ile yayının yönünü bulan alıcı cihazlar. Kestirme cihazı yüklü araçlar şehrin 3 ayrı noktasında durduğu takdirde, tespit ettikleri yönlerin kesiştiği noktada telsiz yayınının yapıldığı anlaşılmaktadır. Sabit Kestirme istasyonları da olup bir zamanlar Doğu Almanya'dan Türkçe yıkıcı-bölücü neşriyat yapan "BİZİM Radyo"nun yeri bu şekilde saptanmıştır.

[4] Bkz. Dipnot 3

[5] Amal: Emel'in çoğulu, Emeller, ülküler, mefkureler

[6] Nigel West'in "Games of Intelligence (Akıl veya İstihbarat Oyunları) isimli kitap ilk 1989' da yayınlanmıştır.

[7] Taraf Değiştirme-Bir ülkeye, hükümdara, partiye, ideolojiye, teşkilata, örgüte, dine olan inanç ve bağlılığın diğer bir ülke, parti, ideoloji, teşkilat, örgüt veya din lehine terk edilmesi, bırakıp kaçılması.

[8] CIA'nın suikastlar düzenlemesi ı976'da CIA Direktörü Stansfield Turner zamanında Başkan Ford'un imzaladığı bir emirle yasaklanmıştır. Halen bu emrin yürürlükte olup olmadıgı bilinmemektedir. Başkan Bush'un CIA'nın eski bir yöneticisi olması, Körfez Krizindeki gelişmeler ve Saddam problemi bu emrin yürürlükten kalkması için geçerli sebepler olabilir.

[9] Sigint-(İng) Signals Interception and Analysis-Sinyal yakalama ve analiz.

[10] Yurdumuzda istihbaratla uğraşan birimler MİT, Genelkurmay (Ordu), İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı olup bu birimler arasında koordinasyon ve işbirliği çok düşük seviyededir.

[11] Detrap: İngilizce "Dead Drop" teriminden Türkçeye adapte edilmiş olup, gizli faaliyetle ajan ile onu sevk ve idare eden arasında kullanılan gizli haberleşme yöntemlerinden biridir. Ajan ve idareci daha önceden kararlaştırılan belli bir ağaç kovuğu, belli bir taşın altı gibi bir yerlere mesaj bırakıp alırlar ve birbirleri ile bir araya gelmeden haberleşirler. Türkçe de Cansız Posta Kutusu" olarak kullanılmaktadır.

[12] Yuri Vladimirovich Maksimov: Türkiye'de İlk 1961-1965, ikinci olarak 1967-1968 yılları arasında çalıştı. 1968'de "İstenmeyen adam” ilan edilerek sınırdaşı edildi.

[11] Sadrazam Koca Hüsrev Paşa-Abaza asıllı, 3'üncü Selim zarnanında Mısır'da İskenderiye muhafızlıgı, 1801'de Vezirlik, Mısır Valiliginde Kaptanı Deryalık, 2'nci Mahmut zamanı Azakiri Mansure seraskerliği, Abdülmecit devrinde Sadrazamlık, Tanzimat Fermanı okunduğu zaman Sadrazam bulunuyordu. 1854'de öldü.

[12] Sadrazam Ethem Paşa-(ı818-1893) Devlet ve ilim adamı. Avrupa'da tahsil etmiş, Enstitution Barber'de okumuş Maden Mühendisi olmuştur. Abdülmecit'e Fransızca ve diğer ilmi dersler vermiş, ı856' da Vezir , Hariciye Nazırlığı Nafıa, Maarif, Ticaret, Adliye Nazırlıkları, Abdülhamit zamanında Sadrazam. Eşi Şerife Hanım Saray Hazinedar Baş Ustası.

[13] Müşir Şakir Paşa-(1838- 1899) Hersek Erkanı Harbiye Reisliği, 1876 Rus Harbinde Ferik olarak Komutan, Petersburg Elçiliği Müşiri, Girit Vali Vekilliği, Anadolu Vilayetleri Umum Müfettişliği.

[14] Osman Hamdi Bey-(ı842-ı9ı0) Arkeoloji ve resim sahasında ilim adamı.Umuru Ecnebiye müdürü, Bağdat'ta Matbuat Ecnabiye müdürü, 1881'de Müze müdürü, 1888'de Güzel Sanatlar Akademisini kurdu. Teşhir ettiği tablolarıyla Avrupa'da tanınmış, İskenderin lahdini bulmuştur, Eskihisarda gömülüdür.

[15] Kontrespiyonaj: Espiyonaja karşı koyma faaliyeti. Bir ülkede casusluk ve benzeri gizli faaliyetler yürüten yabancı unsurların bu faaliyetlerini önlemek için yapılan karşı çalışmaların tümü.

[16] Espiyonaj: Yabancı bir ülkede yütütülen casusluk ve benzeri gizli faaliyetlerin tümüdür.

[17] THKP-C: Türk Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi

[18] 3l Mayıs l973 tarih/i Günaydın Gazetesi.

[19] Keysofiser: lngilizce "case officer" deyiminin Türkçeye adapte edilmiş

şekli. -Her hangi bir isrihbari vak'ayı araştıran, bu meyanda çeşitli kategorideki elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bu görevi masa başında yapıp de.ğeclendirmeye tabi turan kişiye ise Deskofiser "desk officer" denilir.

[20] Dublaj: Bir ajanın ağırlığı bir tarafta olmak üzere iki istihbarat servisine birden çalışması. Bu tip ajanlara Dubl-Ajan adı verilir.

[21] Fabrikatör- Amerikan İstihbarat Servisi tarafından kullanılan bir terim olup "siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten şahıs veya grup" anlamındadır. Paper Mill (Kağıt Fabrikası) tabiri de aynı maksatla kullanılmaktadır.

[22] Covert Action Operation - Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları: Hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkanı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır.

[23] Halbuki suçüstü daha önce de bahsedildiği gibi Amerikalılara ait bir evde meydana gelmişti. Olayın M!T'e ait bir evde meydana geldiği belirtilerek konu kasıtlı 0larak saptırılıyor, M!T'ten bir grup M!T'e ait bir evde diğer M!T mensubuna tertip yapmıf havası veriliyor.

[24] Deception- Yanıltma (Bir millet. grup veya şahsi; yanlış yola sevk etmek amacıyla (düzenlenmiş faaliyet.

[25] KED- Kontrespiyonaj dairesi.

[26] Muhtemelen eski Diyarbakır Bölge Daire Başkanı FK kastediliyor.


[27] KYP-okunuşu KİP- Yunan Gizli Servisi
FastCounter

 

Hit Counter

  Anadolu Türk İnterneti

 

Güncelleştirme : 24.08.2021 - 15:50